Statut

statut_snwp

STATUT STOWARZYSZENIA „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”

ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁALNOSCI, SIEDZIBA WŁADZ
I CHARAKTER PRAWNY
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD” i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2.
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych miasto Kraków. 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.

Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD” jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
4.

Stowarzyszenie może posiadać odznaki i organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
6.

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące z darowizn finansowych i rzeczowych oraz dotacji i subwencji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne, składek członkowskich, wpływów pozyskanych w ramach akcji charytatywnych, a także spadków i zapisów.
7.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu jej prowadzenia decyduje Zarząd.
8.

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
9. Celami Stowarzyszenia są:

1. szeroko zakrojone działania na rzecz zdrowia psychofizycznego;

2. pomoc ludziom słabszym, z niepełnosprawnością, potrzebującym pomocy;

3. propagowanie kontaktu z naturą (ekologia, turystyka);

4. promocja sztuki oraz działalność edukacyjna i kulturalno – oświatowa;

5. integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa;

6. występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec czynników zagrażających ich prawidłowemu działaniu;

7. aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością i działania integracyjne w tym zakresie.

8. rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie, kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełnosprawnością.

10.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Propagowanie zdrowych form życia poprzez kontakt ze specjalistami i działalność w zakresie:
1.medycyny naturalnej; II. rehabilitacji; III. dietetyki; IV. psychoterapii; V. turystyki; VI. sportu; VII. rekreacji VIII. rewalidacji.
2.Opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi:
3.organizowanie opieki całodobowej dla osób starszych i z niepełnosprawnością;

II. organizowanie domów, klubów dziennego pobytu dla seniorów;

III. pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, potrzebującym pomocy będących w trudnej sytuacji;

IV. rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych;

V. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń i warsztatów;

VI. organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
4.Propagowanie kontaktów z naturą poprzez działania na rzecz:
5.ekologii i estetyki otoczenia; II. turystyki osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych; III. agroturystyki; IV. wyjazdów terapeutycznych i szkoleniowych; V. sportu osób z niepełnosprawnością; VI. organizowanie integracyjnych wycieczek, obozów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
6.Propagowanie roli sztuki w zachowaniu i przywracaniu zdrowia psychofizycznego człowieka oraz działalność edukacyjna i kulturalno – oświatowa:
7.działanie przez arteterapię, a w szczególności organizowanie zajęć artystycznych (muzyka plastyka itp.) oraz uczestnictwo w imprezach artystycznych; II. promocja działalności artystycznej osób starszych, niepełnosprawnych, oraz osób działających na rzecz wyżej wymienionych; III. pomoc artystom starszym i niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej; IV. upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizowanie wystaw, koncertów, spotkań artystycznych i innych przedsięwzięć kulturalnych; V. wymiana doświadczeń i informacji w zakresie edukacji poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin takich jak medycyny, edukacji, sportu niepełnosprawnych i terapii; VI. podnoszenie kwalifikacji kadr pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi; VII. organizowanie kursów i szkoleń oraz nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; VIII. podnoszenie poziomu edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie pomocy edukacyjnych i specjalistyczne wydawnictwa;
8.Integrację międzypokoleniową i środowiskową:
9.propagowanie działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży; II. organizowanie imprez integracyjnych w różnych środowiskach.
10.Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; 7. Rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie, kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełnosprawnością:
11.organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i czynnego wypoczynku. II. zrzeszanie niepełnosprawnych sportowców w klubach oraz sekcjach sportowych. III. w celu integracji środowisk sportowych osób niepełnosprawnych nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych. IV. motywowanie i wyróżnianie sportowców i działaczy sportowych poprzez ustanawianie i nadawanie odznak w zakresie sportu i turystyki. V. w celu zapewnienia możliwości swobodnego uprawiania dyscyplin sportowych osobom niepełnosprawnym budowanie i prowadzenie obiektów, urządzeń sportowych i turystycznych, VI. w celu pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia organizowanie akcji i imprez charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
11.

Członkowie dzielą się na: 1. członków zwyczajnych, 2. członków wspierających 3. członków honorowych,
12.
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży na piśmie deklarację członkowską. Uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 2. Małoletni w wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Małoletni poniżej szesnastego roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, poprzez członkostwo w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez pełnoletnich członków Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
13.
1.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują opłacanie składki członkowskiej lub w inny sposób będą wspierać działalność stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 3. Członkami wspierającymi i honorowymi mogą być również cudzoziemcy.
14.
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
2.wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, II. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie, III. występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia, IV. korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie, V. nabywać po niższych cenach materiały wydawane przez Stowarzyszenie, VI. korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd, VII. nosić odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
15.
1.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
2.Brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, II. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, III. Regularnie opłacać składki członkowskie.
3.Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.
16.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1.Zgonu. II. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie Zarządowi. III. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, po dwukrotnym upomnieniu. IV. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia, co może nastąpić tylko w przypadku naruszenia statutu lub uchwał Stowarzyszenia. V. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazanie na środek karny utraty praw publicznych. VI. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
17.
1.Ustanie członkostwa wspierającego następuje z przyczyn, o których mowa w § 16, oraz w razie utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym. 2. Ustanie członkostwa honorowego następuje z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 oraz 4 – 6.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
18.

Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zgromadzenie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna.
19.
1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć i głosować członkowie zwyczajni stowarzyszenia. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
20.
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, przy czym do zmiany Statutu wymagana jest większość co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 2. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, godzinę później niż pierwsze, na którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków. Powyższa zasada dotyczy wszelkich uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.
21.
1.Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący wybierany na początku obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad można podejmować uchwały tylko jeżeli jest obecnych co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powyższe nie dotyczy wniosków o charakterze porządkowym. 3. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez sekretarza Walnego Zgromadzenia, wybieranego na początku Walnego Zgromadzenia.
22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 1. Wytyczanie kierunku i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia. 2. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 5. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia. 6. Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu. 7. Uchwalanie zmian statutu. 8. Nadawanie godności członka honorowego. 9. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia. 11. Ustalanie składek członkowskich. 12. Powoływanie sekcji sportowych działających w ramach stowarzyszenia.
23.
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach wskazanych w Statucie oraz gdy uzna to za wskazane, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Walne Zgromadzenie Członków może być też zwołane przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, ilekroć zwołanie tegoż uznają za stosowne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia stosownego żądania. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepis § 24 Statutu.
24.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, pisemnie, drogą elektroniczną lub przez ogłoszenie w prasie.
25.
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i może być skrócona do 3 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą wybierać do swego składu nowych członków w miejsce członków, którzy przestali pełnić swą funkcję w trakcie kadencji, w drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu, z tym, że liczba wybranych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.
26.

Zarząd składa się z 4 – 6 osób, w tym prezesa, 1-go wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i ewentualnie pozostałych członków Zarządu.
27.

Do Kompetencji Zarządu należy: 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 3. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia. 4. Zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego Stowarzyszenia. 5. Reprezentowania Stowarzyszenia w międzynarodowych i krajowych organizacjach działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych. 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i ustalanie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków. 8. Występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego. 9. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie ewidencji członków. 10. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia. 11. Powoływanie zespołów problemowych do rozwiązywania określonych zagadnień.
28.

Do składania oświadczeń i podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów w imieniu Stowarzyszenia, również w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i innego członka Zarządu lub trzech członków Zarządu.
29.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
30.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
31.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca.
32.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 2. kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej, 3. zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, 5. wgląd do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądanie wszelkich informacji od Zarządu, 6. zwołanie Walnego Zgromadzenia.
34.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
35.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
36.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
37.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
38.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1. Składki członkowskie. 2. Dotacje i subwencje. 3. Wpływy z działalności statutowej. 4. Zapisy, spadki i darowizny.
39.

Wysokość składek członkowskich oraz termin ich uiszczania określa Walne Zgromadzenie Członków.
40.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ VI ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
41.
1.Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi również cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia. 2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.